Telefoonnummer

06 - 22 88 73 87

Email

voeteninbloei@gmail.com

openingstijden

op afspraak, ook 's avonds

Inzicht in je klacht,

geeft inzicht in jezelf,

werkt helend

Reguliere reflexbehandelingen:
Behandeling reflexzonetherapie (75 minuten) € 70
Klachtgerichte reflextherapie kort (45 minuten) € 50
Lichaam reflexmassage (60 minuten) € 55
Metamorfosemassage (90 minuten) € 90
Baby- en kindervoetreflextherapie (35 minuten) € 40
Zwangerschapsgerichte reflexbehandelingen:
Lichaam zwangerschapsmassage (90 minuten) € 70
Stuit- en dwarsligging draaiing (90 minuten) € 90
Overtijdsbehandeling (90 minuten) € 90

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Betaling

Na afloop ontvangt u een factuur per mail.

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij de VNRT, de RBCZ en de NVVT. Hierdoor kunnen behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden, mits uw daarvoor (aanvullend) verzekerd bent.

Vereniging Nederlandse Voetreflextherapeuten

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Nederlandse Vereniging voor Voetreflextherapeuten

Vergoeding zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars bieden vergoedingen aan voor alternatieve zorgverlening.
Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u de website van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (www.vnrt.nl) raadplegen. Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt. 

Vergoedingen via de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico.

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het behandelplan, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

​Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

​Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn  administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven volgens de wettelijke termijn bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling 
 •  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling reflexzone of ontspanningsmassage.
 • de kosten van het consult.

KLACHTENREGELING VNRT

U heeft gekozen voor een behandeling door een reflexzonetherapeut. In Nederland mag iedereen zich reflexzonetherapeut noemen, onafhankelijk van de gevolgde opleiding.

Leden van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) zijn goed opgeleid, volgen jaarlijks bijscholing en zijn sinds 1998 onderworpen aan een klachtenregeling. Deze klachtenregeling helpt de VNRT om de kwaliteit en professionaliteit van haar licentieleden te waarborgen. Ook wordt de transparantie in de beroepsuitoefening door de VNRT-leden erdoor bevorderd.

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg of de organisatie van de praktijk van een VNRT-therapeut kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VNRT.

Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met uw therapeut tracht op te lossen. Het kan echter zijn dat u met de therapeut niet tot een bevredigende oplossing kunt komen of dat de aard van de klacht zich daarvoor niet leent.

Ingediende klachten komen terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze biedt u de keus tussen bemiddeling bij of behandeling van de klacht.

De doelstelling van de klachtenregeling is:

 • recht doen aan de individuele klager
 • zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut.

Behandeling van de klacht leidt tot een uitspraak van de commissie. Deze wordt met redenen omkleed, en is gebaseerd op de kwaliteitseisen en beroepscode van de VNRT. Een en ander geschiedt volgens de procedure welke omschreven is in het klachtenreglement. Dit reglement is op te vragen bij het secretariaat van de VNRT.

Wat moet u doen als u een klacht wilt indienen?

U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op schrift. Daarin omschrijft u waar het om gaat, de naam van de therapeut  en wanneer het speelde. Deze brief stuurt u naar het secretariaat van de VNRT, ter attentie van de klachtencommissie. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht van ontvangst en van de verdere procedure.

​Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, dat u zal verwijzen naar de klachtencommissie, die u zo nodig zal ondersteunen om de klacht te formuleren.

​Secretariaat VNRT: info@vnrt.nl • www.vnrt.nl